صفحه اصلیجستجوی فرصت شغلیجستجوی نیروی کارتماس با مانظرات و پیشنهاداتدرباره ما

  : کارجوی عزیز

.با تکمیل فرم ذیل در فهرست بانک اطلاعاتی کاریابی برزمهر قرار می گیرید
ثبت نام شما در سایت به منزله رزرو می باشد و برای معرفی به فرصت ها ی شغلی باید مراجعه .حضوری داشته باشید و مدارک خواسته شده را به کار یابی تحویل دهید

بعد از تکمیل مدارک دیگراحتیاج به مراجعه حضوری به کار یابی نمی باشد و شما می توانید . از قسمت ورود کارجویان نسبت به گرفتن معرفی نامه و ویرایش پنل کار بری خود اقدام نمایید

اطلاعات شخصی و نام شما  کاملا" محرمانه و فقط در اختیار مدیر سایت بوده و فقط اطلاعات شغلی شما به کارفرمایان ارائه و در صورت نیازاز طرف کاریابی با شما تماس گرفته خواهد شد شما می توانید هزینه ثبت نام را به صورت واریز به کارت ویا هنگام مراجعه حضوری پرداخت نمایید .

در صورت پرداخت وجه ثبت نام هزینه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. توجه داشته باشید در صورت اشتغال از طرف کاریابی کارجو موظف است نصف حقوق یک ماه قانون کار خود را بابت یکسال کارکردبه عنوان خدمات پرداخت نماید . اشتغال زیر یک ماه شامل خدمات نمی شود.